human capital match
Making careers possible
human capital match
Making careers possible

Privacy statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe Human Capital Match (hierna: “HCM”) omgaat met je persoonsgegevens. Door HCM worden persoonsgegevens verwerkt. HCM vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. HCM is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

VERWERKING VAN JE GEGEVENS
Door gebruik te maken van verschillende formulieren, inlogmogelijkheden en CV uploadmogelijkheden op de website van HCM laat je bepaalde gegevens bij HCM achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals je naam, contactgegevens, werkverleden en opleidingen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als je een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 1 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

WAT DOEN WE VERDER MET JE GEGEVENS
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

Om een relatie met jou aan te kunnen gaan
Als je interesse in ons toont als potentiële kandidaat voor een vacature, een open inschrijving doet in onze kandidaten database of als klant wilt worden bij HCM, hebben wij van jou persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of jij mogelijk een passend CV hebt bij een vacature, of wij met jou als klant kunnen gaan samenwerken, hoe wij jou op de beste manier kunnen helpen of om een factuur te kunnen sturen.

Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren
Als je klant of kandidaat bij ons bent willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoons- en bedrijfsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met jou te onderhouden. Wij maken ook notities van gesprekken, bijvoorbeeld van intakegesprekken voor een vacature. Dit doen wij onder meer voor kwaliteitsbewaking of beoordeling.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten
Om jou goed van dienst te blijven zijn, werken wij continue aan de ontwikkeling en verbetering van onze diensten.

Voor promotie- en marketingdoeleinden
Wij verwerken je persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe vacature, dienst of product dat mogelijk interessant voor je is. Of om telkens beter op je wensen in te kunnen spelen.

Voor onze bedrijfsvoering
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klant- en kandidaatrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of administratieve of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening
Voor de meting van webstatistieken verzamelt HCM anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan HCM haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.
Het gaat om de volgende gegevens: je IP-adres, het adres van je internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina's je hebt bezocht. humancapitalmatch.nl maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. HCM gebruikt IP-adressen en cookies niet om jou persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om jou op websites van derden te identificeren. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kun je dit in je browser instellen.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. HCM verwerkt deze gegevens niet.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als jij ons dat vraagt. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over je vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Jouw gegevens worden door HCM verwerkt. Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt of HCM hiertoe verplicht wordt door de wet.

BEVEILIGING
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. HCM draagt, tezamen met subverwerkers (OTYS BV), zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JE GEGEVENS
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via info@humancapitalmatch.nl

Human Capital Match gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.